Zasady                                                                                                   

Nauka Inferno Pole Dance Szczecin - Regulamin

REGULAMIN zajęć pole dance:

Zapisanie się na zajęcia dla kobiet organizowane przez Inferno Pole Dance* Szczecin jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
 
1. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
3. Inferno Pole Dance zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.infernopoledance.pl oraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń.
ZAPISY
1.1 Do uczestnictwa w zajęciach dla kobiet Inferno Pole Dance w Szczecinie upoważnia wykupienie:
– wejścia na pojedyncze zajęcia,
– karnetu na jedną, wybraną grupę (4 wejścia, 6 wejść lub 8 wejść), w terminie jego wykorzystania do 30 dni
– wejścia VIP z zajęciami prowadzonymi indywidualnie.
– jednorazowa wejściówka Open Pole (wynajęcie sali, bez udziału pracowników i przedstawicieli Inferno Pole Dance). Możliwość skorzystania z sali, przez 1 godzinę, bez pomocy i udziałów trenerów. Stawka zajęć Open Pole uzależniona jest od posiadania ważnego karnetu regularnych treningów w Inferno Pole Dance.
1.2. Kursant, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie Inferno Pole Dance i korzystać z usług przez nie oferowanych.
1.3. Osoba, która naruszy powyższe postanowienie zostanie wyproszona z zajęć.
1.4. Po dokonaniu opłaty Inferno Pole Dance istnieje możliwość powrotu na salę i kontynuowania zajęć. Każdy pracownik Inferno Pole Dance ma prawo wyprosić kursanta z sali oraz ze studia za zachowanie naruszające postanowienia regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty Inferno Pole Dance.
1.5. Na zajęcia dla kobiet Inferno Pole Dance należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
– osobiście w Inferno Pole Dance od poniedziałku do piątku, w godz. 16:50– 19:50
– telefonicznie, maksymalnie w dniu poprzedzającym zajęcia (w godzinach 10.00-21.00 pod numerem telefonu 608 46 44 77 ) oraz przy dokonaniu przelewu bezpośredniego z systemu on-line dostępnego na stronie Inferno Pole Dance
– drogą elektroniczną, maksymalnie w dniu poprzedzającym zajęcia, wysyłając e-mail na adres: info@infernopoledance.pl W wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy
1.6. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia VIP kontakt całodobowy pod numerem telefonu 608 46 44 77
1.7. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki lub wykupienia karnetu z systemu on-line dostępnego na stronie Inferno Pole Dance
1.8. Zapisanie się na naukę pole dance w Inferno Pole Dance jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pole Dance Studio w celach informacyjnych  i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926
OPŁATY
2.1. W ciągu 2 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty zaliczki za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie 50 zł. W przypadku rozpoczęcia zajęć zaliczka wchodzi na poczet kwoty wykupionych zajęć.
2.2. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie.
2.3. Jeśli w ciągu 2 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy.
2.4. Wpłaty można dokonać również przelewem na konto Inferno Pole Dance, gotówką przed rozpoczęciem zajęć, lub korzystając z systemu on-line dostępnego na stronie Inferno Pole Dance
2.5. W przypadku wpłaty na konto bankowe należy na adres  info@infernopoledance.pl przesłać potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego:
– skan dowodu wpłaty,
– potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku.
2.6. W przypadku kiedy w terminie 7 dni od daty zapisu na koncie Inferno Pole Dance nie zostanie zaksięgowana wpłata, przesłane potwierdzenie wpłaty stanowi podstawę do zachowania miejsca w wybranych zajęciach lub grupie.
2.7. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranych zajęć.
2.8. W przypadku opłaty za karnet na wybraną grupę należy w tytule przelewu podać dokładną datę i godzinę pierwszych zajęć, obejmujących karnet.
2.9. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do  pełnej wartości karnetu na określoną grupę.
2.10 Dołatę należy wykonać najpóźniej przed kolejnymi zajęciami danej grupy.
2.11. Osoba która wykupiła karnet na wybraną grupę a nie stawiła się na pierwszych zajęciach oraz nie zgłosiła swojej nieobecności, ma obowiązek, w ciągu trzech dni od pierwszych zajęć kursu, poinformować telefonicznie Inferno Pole Dance o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Inferno Pole Dance zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.
2.12 Inferno Pole Dance Szczecin nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta (choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana godzin pracy, itp).
2.13. Zwrot pieniędzy odbywa się tą samą drogą, którą zostały wpłacone.
2.14. Zniżki i promocje karnetowe oferowane przez Inferno Pole Dance nie łączą się.
2.15. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Inferno Pole Dance chcą otrzymać fakturę, mają obowiązek do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana usługa, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV.
ROZPOCZĘCIE KURSÓW
3.1 Planowany termin rozpoczęcia kursów nauki pole dance w Szczecinie określony jest w grafiku zajęć Inferno Pole Dance .
3.2 O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć bądź kursu Inferno Pole Dance informuje wyłącznie osoby posiadające opłacone miejsce w grupie.
3.3 Informacja przekazywana jest telefonicznie lub wiadomością SMS.
3.4 Inferno Pole Dance zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem.
ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUPY
4.1 W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od info@infernopoledance.pl, Inferno Pole Dance zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.
4.2  Warunkiem odbycia się zajęć jest udział minumim 3 kursantek na zajęciach.
4.3  Nieobecność na zajęciach jak i anulowanie zajęć z możliwościa ich odrobienia należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej, czyli w dniu poprzedajacym zajęcia. Nieobecności które nie zostały zgłoszone w dniu poprzedzającym zajęcia, nie mogą zostać odrobione.
4.4 W razie nieobecności na zajęciach można odrobić maksymalnie dwa zajęcia w grupie o podobnym poziomie i wyłącznie w okresie ważności wykupionego karnetu . Odrobić zajęcia można jedynie w terminie podanym przez Inferno Pole Dance. W przypadku umówienia się na odrabianie zaległych zajęć i nie przyjście na umówiony trening zajęcia są traktowane jako odbyte.
4.5 W przypadku anulowania zajęć w przedzień dnia kończocego ważność karnetu, możliwość ich odrobienia jest po warunkiem zakupienia nowego, minimum 4 wejściowego karnetu. Ilość wejść powiększa sie tym samym o jedno, jednak termin i dzień odrobienia tych zajęć podany zostanie przez Inferno Pole Dance. 
4.6 Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnet open, ograniczonych czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie. Istnieje możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, odrobienia zajęć na innych grupach, jednak wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu Inferno Pole Dance.
4.7 W przypadku rezegnacji z zajęć i płatności dokonywanych on-line, ewentulany zwrot kosztów pomniejszony jest o wartość prowizji przelewy24.pl
4.8 Dopuszczamy spoźnienia na zajęcia, jednak spóźnienie to nie moze przekraczać 10 minut. Po tym czasie wejście do sali treningowej nie jest już możliwe. Nie jest możliwe również odrobienie, lub przełożenie takich zajęć na inny termin.
BEZPIECZEŃSTWO
5.1 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój.
5.2 Na salę ćwiczeń można wejść wyłącznie bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
5.3 Inferno Pole Dance nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć, w tym kontuzje, urazy, zasinienia oraz inne uszkodzenia ciała i dolegliwości powstałe na terenie Inferno Pole Dance.
5.4 Przed wykupieniem wejścia na zajęcia każdy klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia  oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez Inferno Pole Dance. W szczególności dotyczy to wczesniej przebytych urazów narzadów ruchy, kregosłupa, przebywania w okresie połogu w tym karmienia piersią, problemów z ciśnieniem tętniczym, zawrotami głowy oraz przebytych operacji.
5.5 Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie Inferno Pole Dance nie ponosi odpowiedzialności.
5.6 Kursant ma prawo zabrać na sale treningową rzeczy osobiste lub cenne, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.
5.6 Wejście na salę treningową po spożyciu alkoholu, środków odurzajacych jest zakazane.
5.7 W przypadku złego samopoczucia, oraz wszelkich delegliwości w dniu treningu prosimy o nie uczestniczenie w zajęciach.
5.8 W przypadku wynajecia sali na dowolne zajęcia treningowe w tym również zajęcia nazywane Open Pole (bez udziału pracowników i przedstawicieli Inferno Pole Dance), Inferno Pole Dance nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za wszelkie zdarzenia, oraz nieszcześliwe wypadki, które w tym czasie bedą miały miejsce.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE (rezerwacje on-line)
6.1 Przed rozpoczeciem usługi konsumentowi przysługuje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni w wypadku zakupów dokonywanje przez system on-line. Według ART.38 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do świadczonej przez Inferno Pole Dance usług po czasie wykonanej usługi. Rozpoczęcie i wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa odstąpienia od umowy (Patrz : ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUPY)
 6.2 Reklamacje nieprawidłowego działania systemu rezerwacyjnego zajęć sali treningowej prosimy zgłaszać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć, w przeciwnym wypadku Inferno Pole Dance nie gwarantuje rezerwacji miejsca na sali treningowej.
6.3 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta reklamacje związanej z niezadowalającą jakością usługi (dokonanej przez system rezerwacji on-line), w tym żądaniem zwrotu pieniędzy zapłaconych za trening lub obniżeniem jego ceny, prosimy zgłaszać na adres email : info@infernopoledance.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Inferno Pole Dance. Jeżeli usługa/trening odbył się za wyraźną zgodą klienta, oraz Inferno Pole Dance przed rozpoczęciem treningu poinformowało, iż po jego odbyciu klient straci prawo odstąpienia od umowy, odstąpienie takie wówczas nie jest możliwe.
POZOSTAŁE
7.1. Za szkody na terenie Inferno Pole Dance powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
7.2. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.
7.3. Na terenie Inferno Pole Dance obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby, które weszły na teren Inferno Pole Dance w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie Inferno Pole Dance.
7.4. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do Inferno Pole Dance.
 
ZMIANA REGULAMINU PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA
8.1.Na sali treningowej zachowujemy bezpieczną odległość 2m od innych osób ćwiczących.
8.2 Trener prowadzacy zajęcia nie asystuje podczas treningu.
8.2 Korzystania z szatni jest mozliwe tylko na zasadach rotacyjnych wejścia oraz brak jest możliwości przebieranie się w sali treningowej.
8.3 Na treningu mozesz korzystać jedynie z własnego ręcznika oraz własnych napojów. Zalecany również przynoszenie włąsnych mat treningowych.
8.4 Każdorazowy przy wejściu do sali treningowej konieczne jest odkażenie rąk.
8.5 Gwarantujemy regularne odkarzanie sali, jej wietrzenie oraz dostęp do środków dezynfekujących, w tym dłoni jak i używanego sprzętu.
8.6 Zalecamy nie korzystanie z windy.
 
 
 
* działalność Inferno Pole Dance prowadzi firma :
INFERNO
ul. Bł.Ks.Jolanty 29/1
71-220 Szczecin
NIP: 852-106-04-63
Copyright ©2018 Inferno Pole Dance, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem