Zasady                                                                                                   

Nauka w szkole Inferno Pole Dance Szczecin - Regulamin

REGULAMIN lekcji pole dance:

Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z zapisaniem się na kurs organizowany przez Inferno Pole Dance* Szczecin i zawarciem umowy na odległość
 
1. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
3. Inferno Pole Dance zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.infernopoledance.pl oraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń.
ZAPISY
1.1 Do uczestnictwa w lekcjach dla kobiet Inferno Pole Dance w Szczecinie upoważnia wykupienie:
– karnetu na jedną, wybraną klasę (4 lekcje, 6 lekcji lub 8 lekcji), w terminie jego wykorzystania do 30 dni
– wejścia VIP z lekcjami prowadzonymi indywidualnie.
– jednorazowa wejściówka Open Pole (wynajęcie sali, bez udziału pracowników i przedstawicieli Inferno Pole Dance). Możliwość skorzystania z sali, przez 1 godzinę, bez pomocy i udziałów nauczycieli. Stawka zajęć Open Pole uzależniona jest od posiadania ważnego karnetu regularnych lekcji w Inferno Pole Dance.
1.2. Kursant, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie Inferno Pole Dance i korzystać z kursów przez nie oferowanych.
1.3. Osoba, która naruszy powyższe postanowienie zostanie wyproszona z lekcji.
1.4. Po dokonaniu opłaty Inferno Pole Dance istnieje możliwość powrotu na salę i kontynuowania lekcji. Każdy pracownik Inferno Pole Dance ma prawo wyprosić kursanta z sali oraz ze szkoły za zachowanie naruszające postanowienia regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty Inferno Pole Dance.
1.5. Na lekcje w Inferno Pole Dance należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
– osobiście w Inferno Pole Dance od poniedziałku do piątku, w godz. 16:50– 19:50
– telefonicznie, maksymalnie w dniu poprzedzającym zajęcia (w godzinach 10.00-21.00 pod numerem telefonu 608 46 44 77 ) oraz przy dokonaniu przelewu bezpośredniego z systemu on-line dostępnego na stronie Inferno Pole Dance
– drogą elektroniczną, maksymalnie w dniu poprzedzającym zajęcia, wysyłając e-mail na adres: info@infernopoledance.pl W wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy
1.6. W przypadku zapisu na lekcje VIP kontakt całodobowy pod numerem telefonu 608 46 44 77
1.7. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki lub wykupienia karnetu z systemu on-line dostępnego na stronie Inferno Pole Dance
1.8. Zapisanie się na naukę pole dance lub twerk w Inferno Pole Dance jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Inferno Pole Dance w celach informacyjnych  i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926
1.9 Inferno Pole Dance z przyczyn niezależnych zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia bez wcześniejszej konieczości informowania o tym fakcie. 
OPŁATY
2.1. W przypadku płatności gotówką należy, w ciągu 2 dni od daty zapisu, dokonać wpłaty zaliczki za wybrane lekcje lub kurs w kwocie 50 zł. W przypadku rozpoczęcia kursu zaliczka wchodzi na poczet kwoty wykupionego karnetu.
2.2. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych lekcjach lub w wybranym kursie.
2.3. Jeśli w ciągu 2 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych lekcjach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy.
2.4. Wpłaty można dokonać również przelewem na konto Inferno Pole Dance, gotówką przed rozpoczęciem zajęć, lub korzystając z systemu on-line dostępnego na stronie Inferno Pole Dance
2.5. W przypadku wpłaty na konto bankowe należy na adres  info@infernopoledance.pl przesłać potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego:
– skan dowodu wpłaty,
– potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku.
2.6. W przypadku kiedy w terminie 7 dni od daty zapisu na koncie Inferno Pole Dance nie zostanie zaksięgowana wpłata, przesłane potwierdzenie wpłaty stanowi podstawę do zachowania miejsca w wybranych lekcjach lub klasie.
2.7. W przypadku zapisu na pojedynczą lekcję należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranego kursu.
2.8. W przypadku opłaty za karnet na wybraną klasę należy w tytule przelewu podać dokładną datę i godzinę pierwszych lekcji, obejmujących karnet.
2.9. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do  pełnej wartości karnetu na określoną klasę.
2.10 Dołatę należy wykonać najpóźniej przed kolejnymi lekcjach danej klasy.
2.11. Osoba która wykupiła karnet na wybraną klasę nie stawiła się na pierwszych lekcjach oraz nie zgłosiła swojej nieobecności, ma obowiązek, w ciągu trzech dni od pierwszych lekcji, poinformować telefonicznie Inferno Pole Dance o chęci uczestniczenia w kolejnych lekchach. W przeciwnym wypadku Inferno Pole Dance zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.
2.12 Inferno Pole Dance Szczecin nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane lekcje, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta (choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana godzin pracy, itp).
2.13. Zwrot pieniędzy odbywa się tą samą drogą, którą zostały wpłacone.
2.14. Zniżki i promocje karnetowe oferowane przez Inferno Pole Dance nie łączą się.
2.15. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Inferno Pole Dance chcą otrzymać fakturę, mają obowiązek do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana usługa, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV.
ROZPOCZĘCIE KURSÓW
3.1 Planowany termin rozpoczęcia kursów nauki pole dance w Szczecinie określony jest w grafiku lekcji Inferno Pole Dance .
3.2 O finalnym terminie rozpoczęcia lekcji bądź kursu Inferno Pole Dance informuje wyłącznie osoby posiadające opłacone miejsce w klasie.
3.3 Informacja przekazywana jest telefonicznie lub wiadomością SMS.
3.4 Inferno Pole Dance zobowiązuje się do prowadzenia lekcji zgodnie z grafikiem
3.5 Zapisanie sie na kurs zobowiazuje kursanta do uczestniczenia w lekcjach kursantów uczacych się w tej samej klasie, w tym samym dniu i godzinie i tym samym poziomie zaawansowania
ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE LEKCJI LUB ROZWIĄZANIE KLASY
4.1 W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia kursu, nagłej niedyspozycji nauczyciela prowadzącego klasę, lub z innych powodów niezależnych od info@infernopoledance.pl, Inferno Pole Dance zastrzega sobie prawo do odwołania lekcji, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania klasy,
4.2  Warunkiem odbycia się lekcji jest udział minumim 3 kursantek na kursie (w przypadku zajęć Stretching i Zdrowe Ciało mimumin to 5 osób)Zajęcia Stretching i Zdrowe Ciało
4.3  Nieobecność na lekcjach jak i anulowanie lekcji z możliwościa ich odrobienia należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej, czyli w dniu poprzedajacym lekcje, ale w czasie nie krótszym niż 24 godziny przed nimi. Nieobecności które nie zostały zgłoszone w dniu poprzedzającym lekcje, nie mogą zostać odrobione. Nie można odrobić lekcji, które zostały anulowane w czasie krótszym niz 24 godziny przed ich rozpoczęciem mimo poinformowania o tym fakcie, lub samodzielnej ich anulacji w grafiku on-line (nazwane: późne anulowanie).  
4.4 W razie nieobecności na lekcjach można odrobić maksymalnie dwie lekcje w kasie o podobnym poziomie i wyłącznie w okresie ważności wykupionego karnetu . Odrobić lekcje można jedynie w terminie podanym przez Inferno Pole Dance. W przypadku umówienia się na odrabianie zaległych lekcji i nie przyjście na nie, lekcje są traktowane jako odbyte.
4.5 W przypadku anulowania lekcji w przedzień dnia kończocego ważność karnetu, możliwość ich odrobienia jest po warunkiem zakupienia nowego, minimum 4 wejściowego karnetu. Ilość wejść powiększa sie tym samym o jedno, jednak termin i dzień odrobienia tych lekcji podany zostanie przez Inferno Pole Dance. 
4.6 Kursant ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość lekcji następujących po sobie) lub karnet open, ograniczonych czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie lekcje w danej klasie. Istnieje możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, odrobienia lekcji Pole Dance w innych klasach, jednak wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu Inferno Pole Dance.
4.7 W przypadku rezegnacji z kursu i płatności dokonywanych on-line, ewentulany zwrot kosztów pomniejszony jest o wartość prowizji przelewy24.pl
4.8 Ze względów bezpieczeństwa kursantów spoźnienia na lekcje nie sa dopuszczalne, gdyż nie jest możliwe rozpoczecie zajęć bez przeprowadzonych ćwiczeń rozgrzewajacych. Spóźnione osoby mogą zostać proszone o nie wchodzenie do studia Inferno Pole Dance w trakcie trwajacych lekcji. Nie jest możliwe również odrobienie, lub przełożenie takich lekcji na inny termin.
4.9 Zajęć Stretching i Zdrowe Ciało nie można odrobiać ani przekładać na inny termin. Nie przyjście na zajęcia skutkuje ich przepadnięciem. Karnety na Stretching i Zdrowe Ciało należy wykorzystać na określoną ilość lekcji w następujących po sobie tygodniach; 4 lekcje (1 raz w tygodniu) lub 8 lekcji (2 razy w tygodniu).
BEZPIECZEŃSTWO
5.1 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczniów, każdy kursant zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój.
5.2 Do szkoły można wejść wyłącznie bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca lekcję wyrazi na to zgodę.
5.3 Inferno Pole Dance nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników lekcji, w tym kontuzje, urazy, zasinienia oraz inne uszkodzenia ciała i dolegliwości powstałe na terenie Inferno Pole Dance.
5.4 Przed wykupieniem wejścia na lekcje każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia  oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w lekcjach ruchowych oferowanych przez Inferno Pole Dance. W szczególności dotyczy to wczesniej przebytych urazów narządów ruchy, kregosłupa, przebywania w okresie połogu w tym karmienia piersią, problemów z ciśnieniem tętniczym, zawrotami głowy oraz przebytych operacji.
5.5 Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie Inferno Pole Dance nie ponosi odpowiedzialności.
5.6 Kursant ma prawo zabrać rzeczy osobiste lub cenne, w której odbywają się wykupione przez nich kurs.
5.6 Wejście do szkoły po spożyciu alkoholu, środków odurzajacych jest zakazane.
5.7 W przypadku złego samopoczucia, oraz wszelkich delegliwości w dniu lekcji prosimy o nie uczestniczenie w lekcjach.
5.8 W przypadku wynajecia szkoły na dowolne lekcje w tym również zajęcia nazywane Open Pole (bez udziału pracowników i przedstawicieli Inferno Pole Dance), Inferno Pole Dance nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za wszelkie zdarzenia, oraz nieszcześliwe wypadki, które w tym czasie bedą miały miejsce.
5.9 Każdorazowo i bezwględnie obowiązkowe jest używanie materacy podłogowych, które znajdują sie w sali
6.0 W przypaku nie stosowania sie do dyscypliny  obowiązujacej podczas zajęć, instruktor ma prawo wyprosić niezdysyplinowanych kursantów z lekcji
6.1 W przypadku jakiegokoliwek zdarzenia czy też dolegliwości które występuje przed i w trakcie lekcji, w tym zawroty głowy, stłuczenie, upadek, czy też z inna dolegliwość, konieczne jest natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie instrukrora
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE (rezerwacje on-line)
6.1 Przed rozpoczeciem usługi kursantowi przysługuje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni w wypadku zakupów dokonywanych przez system on-line. Według ART.38 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do świadczonej przez Inferno Pole Dance usług po czasie wykonanej usługi. Rozpoczęcie i wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa odstąpienia od umowy (Patrz : ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE LEKCJI LUB ROZWIĄZANIE KLASY)
 6.2 Reklamacje nieprawidłowego działania systemu rezerwacyjnego lekcji w szkole prosimy zgłaszać najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem planowanych lekcji, w przeciwnym wypadku Inferno Pole Dance nie gwarantuje rezerwacji miejsca w klasie.
6.3 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta reklamacje związanej z niezadowalającą jakością usługi (dokonanej przez system rezerwacji on-line), w tym żądaniem zwrotu pieniędzy zapłaconych za lekcję lub obniżeniem jego ceny, prosimy zgłaszać na adres email : info@infernopoledance.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Inferno Pole Dance. Jeżeli lekcja odbyła się za wyraźną zgodą klienta, oraz Inferno Pole Dance przed lekcję poinformowało, iż po jego odbyciu kursant straci prawo odstąpienia od umowy, odstąpienie takie wówczas nie jest możliwe.
6.4. Zwrot środków za ewentulne odstapienie od umowy dokonywany jest od 14 do 30 dni roboczych
POZOSTAŁE
7.1. Za szkody na terenie szkoły Inferno Pole Dance powstałe w wyniku celowego działania kursanta, kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
7.2. W szkole podczas lekcji mogą przebywać wyłącznie nauczyciel prowadzący lekcję oraz kursanci danej klasy.
7.3. Na terenie Inferno Pole Dance obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby, które weszły na teren szkoły Inferno Pole Dance w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w lekcjach. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie szkoły Inferno Pole Dance.
7.4 Zakonczenie kursu kończy się certyfikatem szkoły Inferno Pole Dance o odpowiednim poziomie zaawansowania. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest minimum 80% frekfencja na kursie.
7.5. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do szkoły Inferno Pole Dance.

 
 
* działalność Szkoły Inferno Pole Dance prowadzi firma :
INFERNO
ul. Bł.Ks.Jolanty 29/1
71-220 Szczecin
NIP: 852-106-04-63
(c)2024, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem