Zasady                                                                                                   

Nauka Inferno Pole Dance Szczecin - Regulamin

REGULAMIN zajęć pole dance:

Zapisanie się na zajęcia dla kobiet organizowane przez Inferno Pole Dance* Szczecin jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
 
1. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
3. Inferno Pole Dance zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.infernopoledance.pl oraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń.
ZAPISY
1.1 Do uczestnictwa w zajęciach dla kobiet Inferno Pole Dance w Szczecinie upoważnia wykupienie:
– wejścia na pojedyncze zajęcia,
– karnetu na jedną, wybraną grupę (4 wejścia lub 8 wejść), w terminie jego wykorzystania do 30 dni
– wejścia VIP z zajęciami prowadzonymi indywidualnie.
– jednorazowa wejściówka Open Pole wyłącznie sla kursantek Inferno Pole Dance. Możliwość skorzystania z sali, przez 1 godzinę, bez pomocy i udziałów trenerów.
1.2. Kursant, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie Inferno Pole Dance i korzystać z usług przez nie oferowanych.
1.3. Osoba, która naruszy powyższe postanowienie zostanie wyproszona z zajęć.
1.4. Po dokonaniu opłaty Inferno Pole Dance istnieje możliwość powrotu na salę i kontynuowania zajęć. Każdy pracownik Inferno Pole Dance ma prawo wyprosić kursanta z sali oraz ze studia za zachowanie naruszające postanowienia regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty Inferno Pole Dance.
1.5. Na zajęcia dla kobiet Inferno Pole Dance należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
– osobiście w Inferno Pole Dance od poniedziałku do piątku, w godz. 18:00– 20:00
– telefonicznie (w godzinach 10.00-21.00 pod numerem telefonu 608 46 44 77 )
– drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: info@infernopoledance.pl W wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy
1.6. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia VIP kontakt całodobowy pod numerem telefonu 608 46 44 77
1.7. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
1.8. Zapisanie się na naukę pole dance w Inferno Pole Dance jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pole Dance Studio w celach informacyjnych  i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926
OPŁATY
2.1. W ciągu 2 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty zaliczki za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie 50 zł. W przypadku rozpoczęcia zajęć zaliczka wchodzi na poczet kwoty wykupionych zajęć.
2.2. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie.
2.3. Jeśli w ciągu 2 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy.
2.4. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Inferno Pole Dance lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć
2.5. W przypadku wpłaty na konto bankowe należy na adres  info@infernopoledance.pl przesłać potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego:
– skan dowodu wpłaty,
– potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku.
2.6. W przypadku kiedy w terminie 7 dni od daty zapisu na koncie Inferno Pole Dance nie zostanie zaksięgowana wpłata, przesłane potwierdzenie wpłaty stanowi podstawę do zachowania miejsca w wybranych zajęciach lub grupie.
2.7. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranych zajęć.
2.8. W przypadku opłaty za karnet na wybraną grupę należy w tytule przelewu podać dokładną datę i godzinę pierwszych zajęć, obejmujących karnet.
2.9. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do  pełnej wartości karnetu na określoną grupę.
2.10 Dołatę należy wykonać najpóźniej przed kolejnymi zajęciami danej grupy.
2.11. Osoba która wykupiła karnet na wybraną grupę a nie stawiła się na pierwszych zajęciach oraz nie zgłosiła swojej nieobecności, ma obowiązek, w ciągu trzech dni od pierwszych zajęć kursu, poinformować telefonicznie Inferno Pole Dance o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Inferno Pole Dance zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.
2.12 Inferno Pole Dance Szczecin nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta (choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana godzin pracy, itp).
2.13. Zwrot pieniędzy odbywa się tą samą drogą, którą zostały wpłacone.
2.14. Zniżki i promocje karnetowe oferowane przez Inferno Pole Dance nie łączą się.
2.15. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Inferno Pole Dance chcą otrzymać fakturę, mają obowiązek do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana usługa, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV.
ROZPOCZĘCIE KURSÓW
3.1 Planowany termin rozpoczęcia kursów nauki pole dance w Szczecinie określony jest w grafiku zajęć Inferno Pole Dance .
3.2 O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć bądź kursu Inferno Pole Dance informuje wyłącznie osoby posiadające opłacone miejsce w grupie.
3.3 Informacja przekazywana jest telefonicznie lub wiadomością SMS.
3.4 Inferno Pole Dance zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem.
ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUPY
4.1 W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od info@infernopoledance.pl, zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.
4.2  Nieobecność na zajęciach  należy zgłosić max do godziny 13.00  w dniu w którym odbywa się trening . Nieobecności które nie zostały zgłoszone nie mogą zostać odrobione.
4.3 W razie nieobecności na zajęciach można odrobić maksymalnie dwa zajęcia w grupie o podobnym poziomie,  w okresie 30 dni od daty nieobecność . Termin odrobienia zajęć należy wcześniej ustalić Inferno Pole Dance. W przypadku umówienia się na odrabianie zaległych zajęć i nie przyjście na umówiony trening zajęcia są traktowane jako odbyte .
4.4 Karnet jest wydawany w 2 miesiącu kursu. Użytkownik karty zobowiązany jest do jej posiadania, podczas wizyty w Inferno Pole Dance. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom.
4.5 Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnet open ograniczony czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie. Istnieje możliwość w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym poinformowaniu odrobienie zajęć na innych grupach
BEZPIECZEŃSTWO
5.1 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój.
5.2 Na salę ćwiczeń można wejść wyłącznie bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
5.3 Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Inferno Pole Dance.
5.4 Przed wykupieniem wejścia na zajęcia każdy klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia  oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez studio.
5.5 Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie Inferno Pole Dance nie ponosi odpowiedzialności.
5.6 Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE (rezerwacje on-line)
6.1 Przed rozpoczeciem usługi konsumentowi przysługuje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni w wypadku rezerwacji dokonywanje przez system on-line. Według ART.38 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do świadczonej przez Inferno Pole Dance usług po czasie wykonanej usługi. Rozpoczęcie i wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa odstąpienia od umowy. 
 6.2 Reklamacje nierpawidłowego dzialania systemu rezerwacyjnego zajęć sali treningowej prosimy zgłaszać najpoźniej 2 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć, w przeciwnym wypadku Inferno Pole Dance nie gwarantuje rezerwacji miejsca na sali treningowej.
6.3 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta reklamacje zwiazanej z niezadowalającą jakością usługi (dokonanej przez system rezerwacji on-line), w tym żądaniem zwrotu pieniędzy zapłaconych za trening lub obiżeniem jego ceny, prosimy zgłaszać na adres email : info@infernopoledance.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Inferno Pole Dance. Jeżeli usługa/trening odbył się za wyraźną zgodą klienta, oraz Inferno Pole Dance przed rozpoczęciem treningu poinformowało, iż po jego odbyciu klient straci prawo odstapienia od umowy, odstąpienie takie wówczas nie jest możliwe.
POZOSTAŁE
7.1. Za szkody na terenie Inferno Pole Dance powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
7.2. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.
7.3. Na terenie Inferno Pole Dance obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby, które weszły na teren Inferno Pole Dance w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie Inferno Pole Dance.
7.4. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do Inferno Pole Dance.       
 
 
* działalność Inferno Pole Dance prowadzi firma :
INFERNO
ul. Bł.Ks.Jolanty 29/1
71-220 Szczecin
NIP: 852-106-04-63
Copyright ©2018 Inferno Pole Dance, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem